płk w st. sp. prof. dr hab. Jan Feliks Terelak

STANOWISKO: Profesor
FUNKCJA: Konsultant Naukowy, Redaktor Naczelny „The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology”
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Bezpieczeństwa Lotów
TELEFON: +48 261 852 844
E-MAIL: jterelak@wiml.waw.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Psychologia lotnicza i kosmiczna     
 • Psychologia stresu
 • Psychologia organizacji zarządzania
 • Psychologia wojskowa

PROFIL NAUKOWY

Płk w st. sp. prof. dr hab. Jan Felicjan Terelak jest pierwszym i jak dotąd jedynym w historii Wojska Polskiego profesorem tytularnym w zakresie psychologii wojskowej oraz jednym z czterech psychologów na świecie, którzy prowadzili w XX w. badania naukowe w Antarktyce. Ich wyniki zostały zaprezentowane w pracy „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych”, która dotyczy efektów długotrwałej izolacji socjalnej w małej grupie zadaniowej.  Profesor Terelak od przeszło 40 lat związany jest z WIML gdzie kierował m. in. Zakładem Psychofizjologii Lotniczej, a następnie Psychologii Lotniczej. Zajmuje się problematyką: psychologii klinicznej, metodologii badań psychologicznych, psychologii stresu, psychologii pracy i ergonomii, psychologii organizacji i zarządzania, psychologii reklamy i konsumenta. Poza działalnością naukową brał udział w selekcji psychologicznej i doborze polskich pilotów, w tym także kandydatów na kosmonautów. Przez wiele lat był zaangażowany w prace Grupy Roboczej Psychologów NATO. Uczestniczył w badaniach kilkudziesięciu wypadków i katastrof lotniczych.

Profesor Terelak prowadził także działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto przez 8 lat sprawował funkcję rektora w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, a w latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

INFORMACJE DODATKOWE

Jest lub był członkiem wielu organizacji naukowych krajowych i zagranicznych:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne; Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
 • Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne (Klub Polarny)
 • European Association for Aviation Psychology
 • International Military Testing Association
 • Komitet Nauk Psychologicznych
 • Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN

Został odznaczony wieloma medalami resortowymi i państwowymi, w tym:  

 • odznaczony: Nagroda II stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki
 • (zespołowa), Nagroda III stopnia Ministra Obrony Narodowej
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Srebrny i złoty Krzyż  Zasługi
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu haseł słownikowych i  encyklopedycznych, ponad 200 prac naukowych oraz 12 monografii i podręczników.

Jest recenzentem kilkuset projektów badawczych, artykułów naukowych, książek oraz prac licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz dorobku naukowego kandydatów na doktorów habilitowanych, a także na stanowisko lub tytuł profesora.

Jest lub był redaktorem czasopism naukowych: Zeszyty Naukowe WSSM  (redaktor naczelny); Studia Psychologica (kooredaktor), Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology (redaktor naczelny) oraz członkiem komitetów redakcyjnych: Ergonomia; - Studia Ecologicae et Bioethicae, Postępy Astronautyki, Kultura Fizyczna.

Był członkiem senatu  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej oraz jest obecnie członkiem senatu w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, a także członkiem rady naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. 

Jest promotorem 16 doktorów, 260 magistrów i 180 licencjatów.

     

Go to top