Kandydaci do WSOSP


Kandydat do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP) musi posiadać pozytywne orzeczenie, wydane przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską (właściwą dla miejsca zamieszkania kandydata) o "zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej osób ubiegających się o powołanie do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej”.

Wówczas może starać się o uzyskanie pozytywnego orzeczenia o zdolności, jako „kandydata na żołnierza zawodowego ubiegającego się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”.

Orzeczenie takie wydaje Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie (mieszcząca się na terenie WIML), w oparciu o wyniki badań lekarskich, psychologicznych, dodatkowych i badań na symulatorach lotniczych, wykonanych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (OBOLLiMP) oraz w innych Zakładach Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Orzeczenie o zdolności do szkolenia w wybranej przez kandydata specjalności lotniczej jest wymogiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego do WSOSP.

Badania w WIML trwają zazwyczaj pięć dni roboczych (od poniedziałku do piątku).

 

     

Go to top