płk prof. dr hab. med. Krzysztof Stanisław Klukowski

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna, medycyna lotnicza.

Specjalność: medycyna lotnicza, medycyna sportowa, rehabilitacja medyczna.

Posiadany stopień, tytuł naukowy:
lek. - Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź 1969,
mgr wf - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1971,
dr n. med. - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 1974,
dr hab. n. med. - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 1984,
prof. - Warszawa 1994.

Zajmowane stanowiska: Od roku 1971 pracownik naukowy WIML. Zajmuje kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta, kierownika Pracowni Badania Wydolności Fizycznej, kierownika Zespołu Odnowy Biologicznej, w latach 1994 - 1996 zastępcy Komendanta ds. naukowych, od roku 1997 do 2002 Komendanta Instytutu.

Udział w pracach Komitetów, Rad i Towarzystw Naukowych: W latach 1987-1989 oraz od 1996 członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (od 1997 przewodniczący Komisji Biologii i Medycyny Kosmicznej), 1987-1993 członek Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN, od 1991 członek CISM - Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (od 1998 członek Stałej Komisji Medycyny Sportowej), od 1992 Zagraniczny Egzaminator Medyczny pilotów lotnictwa cywilnego Kanady, od 1994 członek Międzynarodowego Towarzystwa Kinetyki Sportu, od 1994-1996 wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, od 1995 prezes Sekcji Wojskowej Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, od 1995 delegat Komisji Fizjologiczno-Medycznej Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), od 1997 członek Rady ds. Medycyny i Farmacji Wojskowej, od 1998 członek Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki MON oraz członek Sekcji Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Komitetu Badań Naukowych.

Działalność naukowo-badawcza:

  • modyfikacja i dobór testów sprawności fizycznej stosowanych w ocenie zdolności pilotów do służby,
  • badania nad czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych u pilotów o małej aktywności i wydolności fizycznej,
  • opracowanie zasad wytrzymałościowego treningu zdrowotnego dla pilotów,
  • długofalowe badania zmian zdolności wysiłkowej z wiekiem,
  • opracowanie i aktualizacja norm wydolności fizycznej pilotów,
  • opracowanie metodyki doboru obciążeń wysiłkowych w testach submaksymalnych,
  • opracowanie metodyki badań wysiłkowych w umiarkowanym niedotlenieniu wysokościowym z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego,
  • opracowanie zasad odnowy biologicznej dla personelu latającego,
  • ocena badań spondylogoniometrycznych pilotów w aspekcie zmian przeciążeniowych kręgosłupa,
  • udział w opracowaniu metod i realizacji kompleksu badań i treningów specjalistycznych polskich kandydatów na kosmonautów.
Autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu fizjologii wysiłku, medycyny lotniczej, medycyny sportowej oraz kultury fizycznej.

Promotor 5 przewodów doktorskich, opiekun 3 rozpraw habilitacyjnych.

     

Go to top