płk prof. dr hab. med. Lech Henryk Kopka

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1556-1022

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Elektrofizjologia
 • Kardiologia, choroby wewnętrzne  
 • Ocena przydatności metod badania serca dla orzecznictwa lotniczo-lekarskiego
 • Medycyna lotnicza

PROFIL NAUKOWY

Prof. Lech Kopka jest jednym z nielicznych tytularnych profesorów kardiologów w Wojsku Polskim i ekspertów w zakresie klinicznej medycyny lotniczej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1982 r. na podstawie rozprawy naukowej ”Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca u zdrowych mężczyzn”. Praca została wyróżniona nagrodą Io w konkursie prac naukowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jej wyniki stały się punktem odniesienia przy interpretacji wyników badań elektrofizjologicznych wykonywanych dla potrzeb / ze wskazań orzeczniczo-lotniczo-lekarskich.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 r., na podstawie rozprawy „Ocena wartości metod badania układu bodźco-przewodzącego serca dla diagnostyki klinicznej i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego”. Tytuł profesora uzyskał w 1999 r.

Zajmuje się m.in. oceną przydatności dostępnych metod diagnostycznych, pojawiających się w miarę postępu techniki medycznej, w wykrywaniu patologii układu sercowo-naczyniowego i przewodu pokarmowego, dla potrzeb klinicznych i lotniczo- orzeczniczych oraz  opracowywaniem metod treningu poprawiającego tolerancję przyspieszeń w osi +Gz i jego wpływem na parametry hemodynamiczne.

Prof. Lech Kopka zajmuje się także oceną potencjalnego wpływu ekstremalnych czynników lotu na samolotach wysokomanewrowych, na organizm pilota z niemymi klinicznie odchyleniami w stanie zdrowia, ryzyka progresji tych odchyleń i możliwych powikłań oraz związanego z nimi bezpieczeństwa lotów.

Jest autorem i współautorem ponad 120 opracowań naukowych, w tym ponad 80 publikacji i około 40 doniesień zjazdowych zamieszczonych w materiałach konferencyjnych, głównie zagranicznych.  Promotor 4 ukończonych przewodów doktorskich i opiekun 1 rozprawy habilitacyjnej. Kierownik kilkunastu, ukończonych, specjalizacji lekarzy, w tym 3 w dziedzinie kardiologii.

INFORMACJE DODATKOWE

Był inicjatorem powołania i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej.

Był/jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych:

 • New York Academy of Sciences
 • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Pełnione funkcje:

 • p.o. Komendant WIML – od kwietnia 2002 r. do lipca 2003 r.
 • Przewodniczący Koła Medycyny Lotniczej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziedzinie medycyny transportu (2007).
 • Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyna Transportu – od 2009 r. do 19.06. 2013 r.
 • Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyna Lotnicza – od 19.06.2013 r.- 19.12 2013 r.
 • Przewodniczący zespołu opracowującego program modułowej specjalizacji w dziedzinie medycyny lotniczej (2013 r.).
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – w kadencji 2011-2015.
 • Przewodniczący Rady Naukowej WIML – w kadencji 2012-2016.

Za osiągnięcia w dziedzinie elektrofizjologii i kardiologii lotniczej odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz statuetką Ikara. 

Wyróżniony nagrodą Io Komendanta i Rady Naukowej WIML oraz nagrodą IIIo Ministra Obrony Narodowej za wdrożenie nowoczesnych metod badania serca oraz osiągnięcia naukowe.

     

Go to top