Kierunki Prac Naukowych

 • Przydatność symulatorów w prognozowaniu zdolności do pracy lotników w czasie działania przyśpieszeń.
 • Kompleksowa ocena stanu zdrowia lotników wojskowych i cywilnych.
 • Wykorzystanie symulatorów lotniczych w selekcji, diagnostyce i szkoleniu personelu latającego i lekarzy lotniczych.
 • Epidemiologia chorób cywilizacyjnych u lotników.
 • Zastosowanie wybranych wskaźników psychofizjologicznych u personelu lotniczego w ocenie zdolności do pracy w ekstremalnych warunkach środowiska lotu (przyspieszenia, niedotlenienie, wibracje, niskie i wysokie temperatury, hałas).
 • Weryfikacja dynamicznych metod oceny sprawności narządu wzroku oraz słuchu i równowagi u pilotów w aspekcie doboru i kwalifikacji do pracy w lotnictwie.
 • Wykorzystanie badań podstawowych z zakresu fizjologii i psychologii dla potrzeb medycyny lotniczej.
 • Optymalizacja procesu orzecznictwa lotniczo-lekarskiego w świetle potrzeb lotnictwa wojskowego i cywilnego.
 • Skutki hipergrawitacji - trening w zakresie poprawy tolerancji +Gz, nadciśnienie oddechowe, trening fizyczny.
 • Badania podstawowe w zakresie histofizjologii mięśni w stanach hipokinezji, hipergrawitacji.
 • Skojarzone działania hipoksji, niskich i wysokich temperatur na zdolność do pracy w powietrzu.
 • Podnoszenie zdolności operacyjnej pilotów celem wykorzystania właściwości współczesnych samolotów.
 • Profilaktyka bezpieczeństwa lotów.

     

Go to top