Pion Głównego Księgowego

Kierownik Pionu: mgr Jolanta Kluk
Kontakt: tel. 261 852 721, e-mail: jkluk@wiml.waw.pl

Pion Głównego Księgowego stoi na straży finansów Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Tworzy go zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny rachunkowości, finansów i podatków. Misją Pionu Głównego Księgowego  jest dostarczanie aktualnych i rzetelnych informacji wynikających z zaewidencjonowanych operacji gospodarczych i finansowych, niezbędnych w procesie zarządzania.

Do głównych zadań Pionu Głównego Księgowego należy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o finansach publicznych
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz innych na potrzeby interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 • sporządzanie planów finansowych instytutu oraz nadzór nad ich realizacją
 • bieżące monitorowanie płynności finansowej instytutu
 • terminowe regulowanie zobowiązań budżetowych i handlowych
 • prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługi kasowej
 • prowadzenie całokształtu spraw wchodzących w zakres finansowania działalności jednostki

Podział wewnętrzny pionu:

 • Sekcja Księgowości i Sprawozdawczości
 • Sekcja Rozliczeń i Ewidencji Księgowej Projektów
 • Sekcja Rozrachunków i Ewidencji Obiegu Dokumentów
 • Sekcja Księgowości Materiałowej i Ewidencji Majątku
 • Sekcja Planowania i Analiz Usług Medycznych
 • Sekcja Płac
 • Kasa Główna

     

Go to top