RODO - Obowiązek informacyjny wobec pracownika

1.Administratorem podanych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, telefon 22 261 852 601, e-mail wiml@wiml.waw.pl (dalej „Instytut
2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@wiml.waw.
3.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracownika, wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacja świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – przez okres wskazany w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 c) lub art. 9 ust. 2 b) RODO tj. realizacja obowiązku prawnego administratora danych)

a.Przykładowo przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania (adresu korespondencyjnego), informacji o wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość; danych osobowych dzieci i danych osobowych innych członków Twojej najbliższej rodziny, odbywa się na podstawie art. 221§ 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
b.Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

4.Podanie ww. danych jest wymogiem ustawowym w szczególności wynikającym z Kodeksu pracy i innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
5.Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6.Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienie danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
7.Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     

Go to top