PTML - Statut

 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY LOTNICZEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej (PTML), zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolnym, medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem, którego celem jest działalność naukowa, dydaktyczna oraz społeczno-zawodowa.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest m. St. Warszawa.

§ 2

 1. Do Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej mogą również należeć inne osoby z wyższym wykształceniem związane z medycyną lotniczą i będące jej sympatykami oraz inne osoby współdziałające w rozwoju i upowszechnianiu medycyny lotniczej w Polsce
 2. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

 1. Organem Towarzystwa jest czasopismo „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej” oraz inne czasopisma i wydawnictwa publikujące problemy w zakresie medycyny lotniczej.

§ 5

 1. Towarzystwo posługuje się emblematem stanowiącym załącznik do statutu, wyróżniającym je wśród innych organizacji.

§ 6

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 7

 1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej oraz pieczęci podłużnych z nazwą i adresem siedziby.
 2. Towarzystwo może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa i innym osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo.

ROZDZIAŁ II
CELE TOWARZYSTWA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

 1. rozwijanie wiedzy z medycyny lotniczej oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy zajmujących się zawodowo, bądź będących sympatykami dziedziny nauki wchodzącej w zakres medycyny lotniczej i medycyny kosmicznej
 2. dbałość o właściwe warunki do wykonywania zawodu lekarza lotniczego, ułatwianie mu prowadzenia badań naukowych, rozwijanie form szkolenia, dostosowywanie form szkolenia do aktualnych potrzeb
 3. kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
 4. popularyzowanie wśród personelu lotniczego, personelu technicznego lotnictwa i innego personelu pomocniczego w lotnictwie, podstawowych wiadomości z medycyny lotniczej oraz wynikających z nich zasad ochrony zdrowia i przedsięwzięć profilaktycznych
 5. inspirowania prac naukowo-badawczych.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie zjazdów naukowych, konferencji i posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych,
 2. organizowanie i udzielanie pomocy w zakresie doskonalenia zawodowego w medycynie lotniczej,
 3. inicjowanie działalności profilaktycznej w jednostkach lotniczych za pośrednictwem lekarzy tychże jednostek,
 4. współuczestniczenie w organizowaniu opieki zdrowotnej wynikającej z zasad medycyny lotniczej, rozwiązywaniu jej problemów i doskonaleniu przepisów w tej dziedzinie,
 5. prowadzenie działalności popularnonaukowej i wydawniczej,
 6. udzielanie informacji w zakresie medycyny lotniczej władzom państwowym, kierownictwu WLOP i LOT, organizacjom społecznym oraz wykonywanie ekspertyz z tego zakresu (opracowywanie opinii i ekspertyz),
 7. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i społecznymi,
 8. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających (w tym członków zbiorowych),
 3. członków honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, lekarze lub inne osoby z wyższym wykształceniem związane z medycyną lotniczą, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 2. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą również zostać cudzoziemcy – będący lekarzami lub posiadający wykształcenie wyższe, współdziałający w rozwoju i upowszechnianiu medycyny lotniczej.

§ 12

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd, w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków zwyczajnych.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

§ 13

 1. Członek zwyczajny Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:
  • Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
  • Prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
  • Prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 2. Członek zwyczajny Towarzystwa jest obowiązany:
  • Brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
  • Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Towarzystwa,
  • Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
  • Regularnie płacić składki członkowskie, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 3. Obowiązku płacenia składek nie mają: członkowie honorowi, emeryci, renciści oraz lekarze stażyści.
 4. Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana społecznie.
  • Członek Towarzystwa może być zatrudniony na podstawie umowy o dzieło.
 5. Za szczególny wkład pracy na rzecz Towarzystwa, jego członkom mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§ 15

 1. Członek honorowy Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:
  • Prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
  • Prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 2. Członek honorowy Towarzystwa jest obowiązany:
  • Przestrzegać statutu towarzystwa,
  • Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunku między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba prawna opłacająca składkę na rzecz Towarzystwa lub inna jednostka organizacyjna krajowa lub zagraniczna.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 17

 1. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna będąca członkiem wspierającym uczestniczy w działalności Towarzystwa przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa oraz korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 3. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i nie działać na szkodę Towarzystwa.

§ 18

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka dokonane przez Zarząd w formie uchwały.
 2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
  • Rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
  • Nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
  • Śmierci członka.
 3. Wykluczenie członka dokonuje Zarząd Towarzystwa w przypadku:
  • Działania na szkodę Towarzystwa, bądź popełnienia czynu nie licującego z jego godnością.
 4. Skreślenie z listy członków wspierających dokonuje Zarząd w przypadku:
  • Rezygnacji z członkostwa złożonego na piśmie,
  • Likwidacji podmiotu będącego członkiem wspierającym.
 5. Wykluczenie członka dokonuje Zarząd Towarzystwa w następujących przypadkach:
  • Działania na szkodę Towarzystwa, bądź popełnienia czynu nie licującego z jego godnością,
  • Orzeczenia wykluczenia przez Koleżeński Sąd Honorowy.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu w przypadku wymienionym w §18 ust. 2 lit. b oraz wykluczenia, członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 30 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I WŁADZE

§ 20

 1. Władzami Towarzystwa są:
  • Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa:
   • zwyczajne
   • nadzwyczajne
  • Zarząd Towarzystwa.
  • Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
  • Koleżeński Sąd Honorowy.

§ 21

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata i trwa od walnego zgromadzenia Towarzystwa na którym dokonano wyboru, do zgromadzenia, które dokona wyboru władz na następną kadencję.
 2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym z pośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie władz następuje również w głosowaniu tajnym.
 3. Do władz Towarzystwa wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. W przypadku konieczności uzupełnień składu władz Towarzystwa, w trakcie trwania kadencji, na okres upływu kadencji miejsce zwolnione zajmuje członek, który w wyborach do określonego organu władz uzyskał największą liczbę głosów.
 5. Uzupełnienie nie może przekraczać połowy składu pochodzącego z wyboru na walnym zgromadzeniu.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy liczby członków.
  W razie braku połowy liczby członków, walne zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie, niezależnie od liczby członków, po upływie co najmniej 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia.
 2. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał określonych w §§ 23, 33 i 34 dla ważności których wymagana jest większość kwalifikowana określona w wymienionych paragrafach.
 3. Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich składu.

§ 23

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa należy:

 • wybór przewodniczącego zebrania
 • udzielenia absolutorium Zarządowi za miniony okres – po wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań:
  • Zarządu Towarzystwa,
  • Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
 • wybór osób wchodzących w skład:
  • Zarządu Towarzystwa składającego się do 7-9 osób,
  • Komisji Rewizyjnej Towarzystwa – 3 osoby,
  • Koleżeńskiego Sądu Honorowego – 3 osoby,
 • uchwalenia planu działalności,
 • uchwalenia wysokości składki członkowskiej,
 • uchwalenia zmian w statucie większością co najmniej 2/3 głosów,
 • nadanie godności członka honorowego.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie towarzystwa zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  • Co najmniej 1/3 liczby członków,
  • Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, członkowie Towarzystwa zawiadamiani są co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 6. Członek zwyczajny i honorowy może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, natomiast członek wspierający, przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa zwołuje Zarząd:

 • na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa, w terminie 1 miesiąca od daty wpłynięcia wniosku,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
 • z własnej inicjatywy.

§ 26

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Realizuje program Towarzystwa oraz inne uchwały Zgromadzenia.
 3. Kieruje pracą bieżącą Towarzystwa i zarządza jego majątkiem.
 4. Ustala udział członków Towarzystwa w zjazdach naukowych krajowych i innych,
 5. Wnioskuje o nadanie honorowego członkostwa.
 6. Zarząd realizuje również inne zadanie związane z bieżącą działalnością.
 7. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale.

§ 27

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:
  • Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Towarzystwa,
  • Składanie na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • Przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych z wnioskami,
  • Składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.

§ 28

Do zakresu działania Koleżeńskiego Sądu Honorowego należy:

 • rozstrzyganie sporów powstałych między członkami na tle statutowe działalności Towarzystwa
 • rozpoznawanie spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków członków Towarzystwa
 • Koleżeński Sąd Honorowy może wymierzać kary organizacyjne:
  • upomnienie
  • nagana
  • wykluczenie z Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA TOWARZYSTWA

§ 29

Majątek Towarzystwa składa się:

 • ze składek członkowskich,
 • z ofiarności publicznej, zapisów subwencji i dotacji,
 • z ruchomości będących własnością Towarzystwa,
 • z dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez.

§ 30

 1. Towarzystwo może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 31

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa.
 2. Majątek nabyty z działalności gospodarczej stanowi własność Towarzystwa.

§ 32

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa uprawnieni są łącznie prezes lub wiceprezes, skarbnik.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 33

 1. Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 34

 1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ liczby delegatów.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Towarzystwa.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa przeznacza się na cele społeczne związane z działalnością medyczną.

     

Go to top